School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Branwen

Thema Tymor y Gwanwyn 2021-2022 / Spring Term Theme 2021 - 2022

Thema Tymor yr Hydref 2021-2022 / Autumn Term Theme 2021-2022

Thema Tymor yr Hydref 2021-2022 / Autumn Term Theme 2021-2022

Croeso i Ddosbarth Branwen

 

Mae yna 26 disgybl brwdfrydig a gweithgar yn y dosbarth gyda 14 disgybl Blwyddyn 5 ac 12 disgybl Blwyddyn 6.

 

Ein thema ni y tymor yma ydy 'Byd o Liw'!

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom ar Ddydd Iau ac mae angen ei gwblhau erbyn Dydd Llun.

Bydd tasg Llythrennedd a Rhifedd yn cael eu gosod yn wythnosol.

 

Bydd llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg yn cael ei ddanfon adref gyda'r plant yn wythnosol a bydd y disgyblion yn gallu cadw cofnod o'u llyfrau darllen ar eu cofnod darllen wythnosol.

 

Mae gennym sesiwn rugbi gyda Rygbi'r Dreigiau pob yn ail Ddydd Gwener, cofiwch ddod â gwisg addas i'r Ysgol er mwyn cymryd rhan.  Os oes gan eich plentyn rheswm dilys am beidio cymryd rhan, a fedrwch chi ddanfon llythyr o esboniad i'r ysgol os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr,

 

Mrs Jones.

 

Welcome to Dosbarth Branwen

 

We are a year of 26 enthusiastic and hard-working pupils with 14 Year 5 pupils and 12 Year 6 pupils in our class. 

 

Our theme this term is 'A World of Colour'!

 

Homework will be given on Google Classroom every Thursday and should be completed by Monday.  A literacy and numeracy task will be given weekly.

 

A Welsh or an English reading book will be sent home weekly and the children can keep a record of their reading books in their weekly reading record.

 

We have a rugby session with Dragon's Rugby every other Friday on the school yard or in the school hall.  We also have a swimming session every Thursday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, please send in a letter of explanation to school.

 

Thank you

 

Mrs Jones

Gair gan Mrs N Evans:

Pob dydd Gwener rydym yn ymarfer ein tablau lluosi ac yn datblygu ein sgiliau rhifedd.  Trwy'r wersi'r Celfyddydau Mynegiannol rydym yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o wahanol brosesau ac yn datblygu ein meddyliau a'n profiadau creadigol.  Rydyn ni'n mwynhau dysgu sgiliau celf newydd, prosesau dylunio a thechnoleg a sut i fynegi a chyfathrebu trwy gerddoriaeth a drama.

Mrs Evans

 

A message from Mrs N Evans: 

Every Friday we practise our multiplication tables and develop our numeracy skills.  Through the Expressive Arts lessons we develop skills and understanding of different processes and  develop our creative minds and experiences. We're enjoying learning new art skills, design processes and how to express and communicate through music and drama.
Mrs Evans 

Addysg Gorfforol:

P.E:

 

Rygbi - Pob yn ail Ddydd Gwener  / Rugby - Every other Friday

Gwefanau Defnyddiol / Useful Links

Top