School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Dyma flaenoriaethau ein Cynllun Datblygu Ysgol ar gyfer 2021-22.

Here are our School Development Plan priorities for 2021-22

 

 

  • Gwreiddio cwricwlwm yr ysgol yn unol a’r pedwar diben a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad/ Embed the school curriculum in line with the four purposes and the Areas of Learning and Experiences
  • Codi safonau yn y Gymraeg fel bod bron pob disgybl yn gwneud cynnydd disgwyliedig neu well y flwyddyn academaidd hon yn unol a’i man cychwyn ym Medi 2021 /Raise standards in Welsh oracy and writing so that nearly all pupils make better or expected progress this academic year from their baseline in September 2021
  • Gweithredu y broses Anghenion Dysgu Ychwanegol i sicrhau pontio llyfn gyda gwybodaeth glir i’r holl randdeiliaid ac ymyrraethau pwrpasol yn parhau i’r holl ddisgyblion/Implement the new ALN system to ensure a smooth transition and clear information for all stakeholders with continued purposeful intervention programmes for all pupils
  • Defnyddio ystod o ymagweddau addysgeg i sicrhau fod ein holl ddisgyblion mwy abl a thalentog yn cyrraedd eu llawn botensial/To use a range of pedagogical principles to ensure that all More Able and Talented pupils are challenged and reach their full potential
  • ​​​​​​​I godi proffil yr ysgol drwy weithgareddau rhanddeiliaid/To raise the profile of the school through stakeholder activity
Top