School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Dyma flaenoriaethau ein Cynllun Datblygu Ysgol ar gyfer 2023-24

Here are our School Development Plan priorities for 2023-24

 

 

Targed 1:

Datblygu’r pum egwyddor o gynnydd i ddarparu dealltwriaeth gyffredin, effeithiol o’r holl randdeiliaid / 

Develop the five principles of progression to provide an increasingly effective shared understanding of all stakeholders.

 

Targed 2:

Parhau i godi safonau llafaredd Cymraeg fel bod bron pob disgybl yn gwneud cynnydd, ac yn hyderus wrth ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywyd / Continue to raise standards in Welsh oracy so that nearly all pupils make progress, and are confident using their Welsh in every aspect of their life.

 

Targed 3:

Ymgorffori cwricwlwm arloesol sy’n sefydlu dull cyson o asesu/ Embed an innovative curriculum that establishes a consistent approach to assessment.

 

Targed 4:

Sicrhau addysgu a dysgu o ansawdd uchel sy’n gynhwysol i bob disgybl / 

 Ensure high quality teaching and learning that is inclusive for all pupils.

 

 

 

Top