School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Dyma flaenoriaethau ein Cynllun Datblygu Ysgol ar gyfer 2022-23

Here are our School Development Plan priorities for 2022-23

 

 

  • Gwreiddio cwricwlwm yr ysgol yn unol a’r pedwar diben a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad gan gynnwys trefniadau asesu/ Embed the school curriculum in line with the four purposes and the Areas of Learning and Experiences including assessment arrangements
  • Datblygu cymhwysedd digidol disgyblion drwy godi safonau dysgu ac addysgu/ Develop pupils’ digital competency skills by raising teaching and learning standards in ICT
  • Codi safonau yn y Gymraeg fel bod bron pob disgybl yn gwneud cynnydd, ac yn hyderus yn defnyddio’r Gymraeg ymhob agwedd o’u bywyd/Raise standards in Welsh oracy so that nearly all pupils make progress, and are confident using their Welsh in every aspect of their life
  • Gwella ansawdd ein addysgeg a’r amgylchedd ddysgu i ysgogi disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol / Improve the quality of our pedagogy and learning environment to stimulate our pupils to become independent learners
  • Parhau i godi proffil yr ysgol drwy weithgareddau rhanddeiliaid i gynyddu rhifau disgyblion/Continue to raise the profile of the school through stakeholder activity in order to increase pupil numbers
Top