School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Macsen

Croeso i ddosbarth Macsen!

 

Miss.Doran sy'n ein dysgu! 

Mae yna 24 o blant Blwyddyn 3 & 4 yn nosbarth Macsen. Rydym yn blant llawn cyffro am ddysgu pethau newydd ac yn llawn cwestiynau amdan ein byd ni! Bydd sesiynau ymarfer corff yn digwydd bob Dydd Mawrth a fydd angen dod a chit ymarfer corff yn wythnosol. Bydd Mrs.Evans yn y dosbarth pob yn ail Ddydd Iau a byddwn yn cael y cyfle i wella ein sgiliau rhifedd a chelf ac ymlacio efo sesiwn lles. Yn ystod wythnosau gwahanol mae Mrs.Anthony yn gwneud sesiynau Ysgol y Goedwig gyda ni.

 

Ein thema ni'r tymor yma ydy 'Rhyfeddol Fi!'. Os oes gennych chi unrhyw sgiliau neu brofiadau i gefnogi ein thema, cysylltwch â'r ysgol os gwelwch yn dda.

 

Rydyn ni'n defnyddio Dojo a Thrydar @ysgolyffin i gadw cyswllt gyda rhieni a gofalwyr ac yn llwytho lluniau o weithgareddau yn wythnosol.

 

Bydd llyfrau darllen yn cael ei ddanfon adref gyda'r plant yn wythnosol a bydd angen i rain ddod 'nôl pob Dydd.Llun.

Welcome to Macsen!

Miss.Doran is our teacher!

There are 24 children in Years 3 & 4 in Macsen. We are children that are full of excitement when learning about new things and we are full of questions about our world! PE sessions will happen every Tuesday and you will need to remember your PE kit weekly. Mrs.Evans will be in our class every other Thursday and we will have the chance to improve our numeracy and art skills and relax with a well-being session. During different weeks, Mrs.Anthony carries out Forest School sessions with us.

 

Our theme this season is 'Magnificent Me!'. If you have any skills or experiences to support our theme, please contact the school!

 

We use Dojo and Twitter @ysgolyffin to keep in touch with parents and carers and regularly upload pictures of activities weekly.

 

Reading books will be sent home weekly with the children and books will need to be returned to school every Monday. 

Gwaith Cartref/Homework

Top