School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Myrddin

Croeso i ddosbarth Myrddin!

 

Mrs Addicott sy'n ein dysgu. 

Mae yna 22 o blant Blwyddyn 1 & 2 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a'n sgiliau creadigol yn ein hardal Sgwigl a Wigl. Mae Miss Pugh ac Miss Hughes yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Yn ystod wythnosau gwahanol bydd Mrs Anthony yn cynnal sesiynau Ysgol Y Goedwig gyda ni.

 

Byddwn yn gwneud Addysg Gorfforol pob Dydd Iau gyda Mrs Stephens felly mae'n bwysig i gofio dod â chit ymarfer corff i'r ysgol! Gallwch hefyd ddod â’ch llyfrau darllen i'r ysgol yn ddyddiol er mwyn i ni ymarfer ein sgiliau darllen a deall. 

 

 

 

Welcome to Myrddin class!

 

 Mrs Addicott is our class teacher. 

There are 22 Year 1 & 2 children in our class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and our creative skills in our 'Sgwigl a Wigl' area. 

Miss Pugh & Miss Hughes also helps us in class and works with us on a variety of interesting activities. During certain weeks, Mrs Anthony will be holding Forest School sessions with us.

 

We have a PE lesson every Thursday with Mrs Stephens so it’s important we remember to bring our kit to school! Our reading books are returned to school daily in order for us to practise our reading and comprehension skills.

 

📢Cadwch mewn cysylltiad gyda beth sy’n digwydd yn yr ysgol trwy ddilyn ein tudalen Trydar:

📢Keep in touch with what’s happening in school by following our Twitter page:

@Ysgolyffin     

Geiriau sillafu Bl 1&2 / Year 1&2 Spelling words

Apiau defnyddiol / Useful apps

Gwefannau defnyddiol / Useful websites

Llythrennedd / Literacy

Rhifedd / Numeracy

Iechyd & Lles / Health & Wellbeing

Top