School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Criw Cymraeg

Shw' mae!

Ni yw'r Criw Cymraeg! Rydym ni'n ceisio sicrhau bod pobl yn yr ysgol, ein teuluoedd a'r gymuned yn gwybod faint mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i ni! Rydym ni'n helpu pobl i siarad Cymraeg trwy wobrwyo a gosod heriau i'r plant a'u teuluoedd. Bydden ni'n gosod newyddion, heriau'r mis a syniadau ar y wefan yma i chi!

Ein targedau Siarter Iaith 

Hoffwn ni sicrhau bod plant Ysgol Gymraeg y Ffin yn:

  1. Siarad mwy o Gymraeg ar iard yr ysgol trwy chwarae gemau buarth.
  2. Helpu staff ddi-Gymraeg yn siarad / dysgu Cymraeg.
  3. Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg o amgylch yr ysgol.
  4. Creu system gwobrwyo tocynnau raffl.

 

Shw' mae!

We're the Criw Cymraeg! We try to make sure that everyone in school, at home and in the community knows how important "Cymraeg" is to us! We help people to speak Welsh by rewarding them and setting challenges for the children and their families. We'll be putting news, monthly challenges and good ideas on the website for you!

 

Our Welsh Language Charter targets: 

We would like to ensure that the children of Ysgol Gymraeg y Ffin are:

  1. Speaking more Welsh on the school yard by playing yard games.
  2. Helping non-Welsh speaking staff speak / learn Welsh.
  3. Listening to Welsh music around the school.
  4. Create a raffle ticket reward system.

 

Dyma ni!

Criw Cymraeg

Heriau'r mis / Monthly Challenges

Top