School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Glyndŵr

Croeso i dudalen dosbarth Dosbarth Glyndŵr.

 

Rydym yn ddosbarth o 26 o blant hapus. Ein hathro dosbarth yw Mr James. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn caru tasgau ymarferol. Mae ein sesiynau Addysg Gorfforol yn digwydd bob dydd Mercher ac rydym wrth ein bodd yn cymryd rhan. Bob yn ail ddydd Llun mae Mrs Evans yn ein dysgu ac  rydym yn ymarfer ein tablau lluosi ac yn datblygu ein sgiliau rhifedd. Trwy wersi Celf, Dylunio a Thechnoleg rydym yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o wahanol brosesau ac yn datblygu ein meddyliau a’n profiadau creadigol. Mae ein gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu bob dydd Iau ac rydym yn hoffi ei gwblhau  drwy Google Classroom a Dojo. Bydd ein llyfrau darllen yn mynd adref drwy'r wythnos a byddwn yn dychwelyd y rhain ar ddydd Llun. Rydyn ni wrth ein bodd yn ennill pwyntiau dojo ac yn hoffi ennill seren yr wythnos!

 

Welcome to Dosbarth Glyndŵr's class page.

 

We are a class of 26 happy children. Our class teacher is Mr James. We enjoy learning new things and love practical tasks. Our PE sessions take place every Wednesday and we love taking part. Every other Monday Mrs Evans teaches us and we practise our multiplication tables and develop our numeracy skills.  Through Art, Design and Technology lessons we develop skills and understanding of different processes and develop our creative minds and experiences. Our homework is distributed every Thursday and we like to complete this through Google Classroom and Dojo. Our reading books will go home throughout the week and we return these on a Monday. We love to earn dojo points and like to win star of the week!

Dyma ein cynllun ar gyfer y tymor hwn. Ein thema yw 'Fy Milltir Sgwar'.

 

Here is our plan for this term. Our theme is 'My Square Mile'.

Dyma ni'n mwynhau ein tasgau hyd yn hyn yn ystod y tymor.

 

Here we are enjoying our tasks so far this term. 

Rydyn ni’n mwynhau cymryd rhan yn ein diwrnodau Cyfoethogi.

We enjoy taking part in our Enrichment days.

Dyma ein geiriau sillafu/ Here are our spelling words:

Gwefanau defnyddiol/ Useful websites:

 

Gemau Saesneg/ English Games 
Gemau Rhifedd/ Maths Games
Lles/ Wellbeing: 
Top