School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Glyndŵr

Croeso i dudalen dosbarth Dosbarth Glyndŵr.

 

Rydym yn ddosbarth o 21 o blant hapus. Ein hathro dosbarth yw Mr James. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn caru tasgau ymarferol. Mae ein sesiynau Addysg Gorfforol yn digwydd bob dydd Mercher ac rydym wrth ein bodd yn cymryd rhan. Bob yn ail ddydd Iau mae Mrs Evans yn ein dysgu ac  rydym yn ymarfer ein tablau lluosi ac yn datblygu ein sgiliau rhifedd. Trwy wersi Celf, Dylunio a Thechnoleg rydym yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o wahanol brosesau ac yn datblygu ein meddyliau a’n profiadau creadigol.  

 

Yn ystod wythnosau gwahanol mae Mrs Anthony  yn gwneud sesiynau Ysgol Y Goedwig gyda ni ac mae Mrs Hartshorne yn gwneud sesiynau lles a Meddylfryd Twf gyda ni weithiau hefyd. 


Ein thema ni'r tymor yma ydy 'Calon Lan'! Os oes gennych chi unrhyw sgiliau neu brofiadau i gefnogi ein thema, cysylltwch â'r ysgol os gwelwch yn dda!


Rydyn ni'n defnyddio dojo a Thrydar @ysgolyffin i gadw cyswllt gyda rhieni a gofalwyr ac yn llwytho lluniau o weithgareddau yn gyson pob wythnos.

 

Bydd ein llyfrau darllen yn mynd adref drwy'r wythnos a byddwn yn dychwelyd y rhain ar ddydd Llun. Rydyn ni wrth ein bodd yn ennill pwyntiau dojo ac yn hoffi ennill seren yr wythnos!

 

Welcome to Dosbarth Glyndŵr's class page.

 

We are a class of 21 happy children. Our class teacher is Mr James. We enjoy learning new things and love practical tasks. Our PE sessions take place every Wednesday and we love taking part. Every other Thursday Mrs Evans teaches us and we practise our multiplication tables and develop our numeracy skills.  Through Art, Design and Technology lessons we develop skills and understanding of different processes and develop our creative minds and experiences.  

 

During different weeks Mrs Anthony carries out Forest School sessions with us and Mrs Hartshorne carries out wellbeing and Growth Mindset sessions with us sometimes too.

 

Our theme this season is 'Calon Lan'! If you have any skills or experiences to support our theme, please contact the school!


We use dojo and Twitter @ysgolyffin to keep in touch with parents and carers and regularly upload pictures of activities every week.

Our reading books will go home throughout the week and we return these on a Monday. We love to earn dojo points and like to win star of the week!

Dyma ni'n mwynhau ein tasgau hyd yn hyn yn ystod y tymor.

 

Here we are enjoying our tasks so far this term. 

Ein thema yw 'Calon lan'.

 

Our theme is 'Calon lan'.

 

 

Gwaith Cartref

Homework

 

 

Ar ddechrau pob thema rydym yn gwahodd rhieni a gofalwyr mewn i'r ysgol i gynllunio gyda ni!

At the start of every theme we invite parents and carers in to school to plan with us!

Gwefanau defnyddiol/ Useful websites:

 

Gemau Saesneg/ English Games 
Gemau Rhifedd/ Maths Games
Lles/ Wellbeing: 
Top