School Logo

Ysgol Gymraeg y Ffin

Contact Details

Glyndŵr

Croeso i dudalen dosbarth Dosbarth Glyndŵr.

 

Rydyn ni'n ddosbarth o 20 o blant hapus. Ein athrawes yw Mrs Jones. Rydyn ni'n mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoff iawn o dasgau ymarferol. Mae ein sesiynau Addysg Gorfforol yn digwydd pob dydd Mercher ac rydyn ni'n dwlu ar gymryd rhan. Bob yn ail dydd Gwener mae Mrs Evans yn ein dysgu ac rydym yn ymarfer ein tablau lluosi ac yn datblygu ein sgiliau rhifedd.  Trwy wersi Celf, Dylunio a Thechnoleg rydym yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth o wahanol brosesau ein meddyliau a'n profiadau creadigol. Mae ein gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu pob dydd Iau ac rydyn ni'n hoff iawn o gyflawni hwn trwy Google Classoom a Dojo. Mae ein llyfrau darllen yn mynd adre pob dydd Iau ac rydyn ni'n dychwelyd y rhain ar ddydd Llun. Rydyn ni wrth ein boddau yn ennill pwyntiau dojo ac yn hoffi ennill seren yr dydd/ wythnos!

 

Welcome to Dosbarth Glyndŵr's class page.

 

We are a class of 20 happy children. Our class teacher is Mrs Jones. We enjoy learning new things and love practical tasks. Our PE sessions take place every Wednesday and we love taking part. Every other Friday Mrs Evans teaches us and we practise our multiplication tables and develp our numeracy skills.  Through Art, Design and Technology lessons we develop skills and understanding of different processes and  develop our creative minds and experiences. Our homework is distributed every Thursday and we like to complete this through Google Classoom and Dojo. Our reading books go home every Thursday and we return these on a Monday. We love to earn dojo points and like to win star of the day/ week!

 

 

Dyma ein cynllun ar gyfer y tymor hwn. Ein thema yw 'I mewn i'r Goedwig'.

 

Here is our plan for this term. Our theme is 'Into the Forest'.

Dyma ni'n mwynhau ein tasgau hyd yn hyn yn ystod y tymor.

 

Here we are enjoying our tasks so far this term. 

Rydyn ni’n mwynhau cymryd rhan yn ein diwrnodau Cyfoethogi.

We enjoy taking part in our Enrichment days.

Dyma ein geiriau sillafu/ Here are our spelling words:

Gwefanau defnyddiol/ Useful websites:

 

Gemau Cymraeg/ Welsh Games 
Gemau Saesneg/ English Games 
Gemau Rhifedd/ Maths Games
Lles/ Wellbeing: 
Top